\raştırma ve Kültür Vakfı Yayın Organıdır Temiz Toplum İçin. Çözüm İslâm. Kur’an’m Öngördüğü İnsan Abdullah Yıldız PDF Ücretsiz indirin

\raştırma ve Kültür Vakfı Yayın Organıdır Temiz Toplum İçin. Çözüm İslâm. Kur’an’m Öngördüğü İnsan Abdullah Yıldız PDF Ücretsiz indirin

Aşağıda cinsel dokunulmazlığa karşı suçların ispatına ilişkin yargı kararlarına ve doktrin görüşlerine girmeden ve kendi tespitlerimizden oluşan bir kesite yer vermekteyiz. “Duruşma Tutanağı” başlığı altında 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu m.219 ila 222’de düzenlenen, kovuşturma aşamasının duruşmada yapılan işlemler ve söylenenler açısından en önemli vesikası duruşma tutanağıdır. Duruşmada yapılan işlemlerin mahkeme başkanı veya hakimi tarafından yeminli zabıt katibi tarafından bir teknik aygıta yazılmak suretiyle hazırlanan ve resmi belge niteliği taşıyan, mahkeme başkanı veya hakimi ile hazırlayan zabıt katibi tarafından imzalanan, duruşmanın nasıl yapıldığını gösteren belgeye duruşma tutanağı denir. Bu yazımızda; sanık müdafiinin duruşmada yer almadığı durumda, sanık hakkında mahkumiyet kararı ile birlikte tutuklama kararı verilmesinin hukuka uygun olup olmayacağı değerlendirilecektir. Hükümlünün koşullu salıverilme tarihinden daha önce ceza infaz kurumu dışına çıkabilmesine imkan sağlayan denetimli serbestlik müessesesinin temel şartları, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun (İnfaz Kanunu) m.105/A’da düzenlenmiştir. Ayrıca; İnfaz Kanunu Geçici m.6 ve Geçici m.10 hükümlerinde de, denetimli serbestlik süreleri ile ilgili geçici düzenlemelere yer verilmiştir. Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği m.77 ila 88’de, denetimli serbestlikle ilgili İnfaz Kanunu hükümlerinin uygulanmasını sağlamak üzere ayrıntılı hükümler yer almaktadır.

Ancak, bireysel başvurularda duruşma yapılmasına karar verilebilir. Mahkeme ayrıca, gerekli gördüğü hallerde sözlü açıklamalarını dinlemek üzere ilgilileri ve konu üzerinde bilgisi olanları çağırabilir ve siyasî partilerin kapatılmasına ilişkin davalarda, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısından sonra kapatılması istenen siyasî partinin genel başkanlığının veya tayin edeceği bir vekilin savunmasını dinler. Cumhurbaşkanlığı makamının herhangi bir nedenle boşalması halinde, kırkbeş gün içinde Cumhurbaşkanı seçimi yapılır. Yenisi seçilene kadar Cumhurbaşkanı yardımcısı Cumhurbaşkanlığına vekâlet eder ve Cumhurbaşkanına ait yetkileri kullanır. Genel seçime bir yıl veya daha az kalmışsa Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimi de Cumhurbaşkanı seçimi ile birlikte yenilenir. Genel seçime bir yıldan fazla kalmışsa seçilen Cumhurbaşkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi seçim tarihine kadar görevine devam eder. Kalan süreyi tamamlayan Cumhurbaşkanı açısından bu süre dönemden sayılmaz. Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimlerinin yapılacağı tarihte her iki seçim birlikte yapılır.

Memurlar ve diğer kamu görevlileri ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları mensuplarına savunma hakkı tanınmadıkça disiplin cezası verilemez. Türkiye Büyük Millet Meclisi, üye tamsayısının beşte üç çoğunluğuyla seçimlerin yenilenmesine karar verebilir. Bu halde Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılır. Cumhurbaşkanının görevde bulunduğu sürede işlediği iddia edilen suçlar için görevi bittikten sonra da bu madde hükmü uygulanır. İkinci oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan birinin herhangi bir nedenle seçime katılmaması halinde; ikinci oylama, boşalan adaylığın birinci oylamadaki sıraya göre ikame edilmesi suretiyle yapılır.

Seçilen üyeler göreve başlayıncaya kadar Kurul, toplantı yeter sayısını oluşturacak yedek üyenin katılmasıyla çalışmalarını yapar. GEÇİCİ MADDE 6- Anayasaya göre kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisinin toplantı ve çalışmaları için kendi içtüzükleri yapılıncaya kadar, Millet Meclisinin 12 Eylül 1980 tarihinden önce yürürlükte olan İçtüzüğünün, Anayasaya aykırı olmayan hükümleri uygulanır. 3 Kânunuevvel 1934 tarihli ve 2596 sayılı Bazı Kisvelerin Giyilemeyeceğine Dair Kanun. MADDE 167- Devlet, para, kredi, sermaye, mal ve hizmet piyasalarının sağlıklı ve düzenli işlemelerini sağlayıcı ve geliştirici tedbirleri alır; piyasalarda fiilî veya anlaşma sonucu doğacak tekelleşme ve kartelleşmeyi önler. Kesinhesap kanunu teklifi, yeni yıl bütçe kanunu teklifiyle birlikte görüşülür ve karara bağlanır.

Sayın Başkan, değerli arkadaşlar;bütün İslam dünyası içindeakıl, bilim ve aydınlanma yoluna tam olarak girebilmiş,çağın gerçeklerine uyarak hukuk düzeninde,eğitimde devleti laikleştirmek cesaret ve basiretinigösterebilmiş tek ülke Türkiye olmuştur.(CHP sıralarından alkışlar) Laiklik,Türkiye Cumhuriyetinde bir Anayasa ilkesidir. Herkesin dilediğiyöne çekebileceği bir deyim olmaktan, bir siyasî slogan olmaktan öteye, sınırları veiçeriği açıkça belirlenmişbir hukuk kavramıdır. Tarihimize baktığımızda,vakıfların, toplum yaşamında ne kadarönemli olduğunu görmekteyiz. Vakıflar, geçmişte,gelir dağılımı dengesizliklerinin giderilmesive sosyal adaletin sağlanmasında oldukça önemliyer almıştır; hayır işlerininve toplumsal dayanışmanın gerçekleştirildiği,atalarımızın kültürlerini yansıtan,binlerce kültürel varlığı bize ulaştıranönemli bir kurum olmuştur. RP GRUBU ADINA MUSTAFA KEMAL ATEŞ (Kilis) -Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Meteorolojiİşleri Genel Müdürlüğü bütçesihakkında Refah Partisi Grubunun görüşleriniaktarmak üzere söz almış bulunuyorum; buvesileyle Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. RP GRUBU ADINA MEHMET AYKAÇ (Çorum)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; adalettecelli etti. Diyanet gibi çok önemli bir konuda,Sayın Başkanımızın, süremin1 dakika dahi uzatılmaması konusundaki tutumununhoş olmadığını kendisine izah etmiştim.O konuda… MEHMET AYKAÇ (Devamla) – Devletin asli görevlerindenbiri, fertlerin temel haklarını öğrenmelerine,yaşamalarına ve yaymalarına imkân verecekdüzenlemeyi yapmaktır. Bu sebeple, okullarımızdadin eğitimi ve öğretiminin çok erken yaşlardabaşlaması, yeterli, sürekli ve tutarlıbir şekilde verilmesi, pedagojik, sosyolojik ve psikolojikbir gerçektir. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri;din görevlileri, malî açıdan, maaşyönünden en geride bir kesimdir. Bugün, müftülerimizfakülte mezunu olarak göreve başlarlar, vaizlerde öyledir.

  • Orman kadastrosu sonucunda, orman rejimi dışınaçıkan ve köylümüzün halen kullanmaktaolduğu, yani zilyetlik ettiği arazilerinin, uygun koşullarlaMaliye Bakanlığı tarafından kendilerinebir an önce satılması kaçınılmazdır.Böylece, üretim dışı kalan topraklarımızındeğerlendirilmesi de sözkonusu olacaktır.
  • Bu sebeple, toprak sistemi üzerindebütün toplumlar titizlik göstermişler, eneski çağlarda bile toprak tasarrufuyla ilgili kaidelerkoymuşlar, kanunlar yapmışlardır.
  • Ülkede göç olayınınyoğun bir şekilde yaşanması, ülkeninher açıdan çehresinin değişmesineneden olmaktadır.

Yetkili Mahkeme ise işlemi tesis eden idarenin bulunduğu yer idare mahkemesidir. Aynı yıl içinde üç defadan fazla faaliyetten men edilen işletmelerin ruhsatı iptal edilecektir. Ayrıca bu işletmeler aleyhine idari para cezası kesilmesi de mümkündür. Kartlı sayaç uygulaması dünyanıngelişmiş ülkelerinde başta A.B.D., İngiltere,Fransa, Almanya, İsviçre, Japonya, Güney Afrika,Suudi Arabistan, Kuveyt v.s. Olmak üzere bir çok ülkedeyaygın olarak uygulanmakta ve kullanım oranıgiderek hızlı bir şekilde artmaktadır. Çevre Bakanlığı 1997 malî yılıbütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. Yargıtay Başkanlığı 1995 malîyılı kesinhesabının bölümlerikabul edilmiştir. Adalet Bakanlığı 1997 malî yılıbütçesinin bölümleri kabul edilmiştir.

Maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine göre, beş yıldan fazla olmamak üzere hapis veya adli para cezasını gerektiren suçlarda dava zamanaşımı süresi sekiz yıldır. TCK m.67’de dava zamanaşımı süresinin durması ve kesilmesi sebepleri düzenlenmiştir. TCK m.67’de gösterilen sebepler gerçekleştiğinde, ya durma sebebi ortadan kalktıktan sonra dava zamanaşımı kaldığı yerden işlemeye devam eder ya da en fazla dava zamanaşımı süresinin yarısı kadar olmak üzere kesilme sebebiyle tekrar başlayan zamanaşımı uzar. Bu yazımızda incelenecek olan hukuki sorun; Yargıtay ceza dairesinin temyiz makamı olarak incelediği dosyaların, ilk derece mahkemesinin direnme kararı veya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının itirazı üzerine Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun önüne geldiği hallerde, ilgili ceza dairesinde yer alan üyelerin, Ceza Genel Kurulu’nda yapılacak incelemeye katılıp katılamayacağına ilişkindir. Bu yazımızda incelenecek olan hukuki sorun; ceza muhakemesi sürecinde kovuşturma aşamasına geçildikten sonra duruşmada, suçun hukuki niteliğinin değişmesi sebebiyle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 226. Maddesinde düzenlenen ek savunma hakkının sanık tarafından kullanılmaması halinde ceza davasının sona erdirilip erdirilemeyeceğine ilişkbahsegel uygulama indir.

Bütçe kanununun süresinde yürürlüğe konulamaması halinde, geçici bütçe kanunu çıkarılır. Geçici bütçe kanununun da çıkarılamaması durumunda, yeni bütçe kanunu kabul edilinceye kadar bir önceki yılın bütçesi yeniden değerleme oranına göre artırılarak uygulanır. Malî yıl başlangıcı ile merkezi yönetim bütçesinin hazırlanması, uygulanması ve kontrolü ile yatırımlar veya bir yıldan fazla sürecek iş ve hizmetler için özel süre ve usuller kanunla düzenlenir. Bütçe kanununa, bütçe ile ilgili hükümler dışında hiçbir hüküm konulamaz. Kurul üyelerinin seçimi, dairelerin oluşumu ve işbölümü, Kurulun ve dairelerin görevleri, toplantı ve karar yeter sayıları, çalışma usul ve esasları, dairelerin karar ve işlemlerine karşı yapılacak itirazlar ve bunların incelenmesi usulü ile Genel Sekreterliğin kuruluş ve görevleri kanunla düzenlenir. Yargıtayın kuruluşu, işleyişi, Başkan, başkanvekilleri, daire başkanları ve üyeleri ile Cumhuriyet Başsavcısı ve Cumhuriyet Başsavcıvekilinin nitelikleri ve seçim usulleri, mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı esaslarına göre kanunla düzenlenir. Anayasa Mahkemesinin kuruluşu, Genel Kurul ve bölümlerin yargılama usulleri, Başkan, başkanvekilleri ve üyelerin disiplin işleri kanunla; Mahkemenin çalışma esasları, bölüm ve komisyonların oluşumu ve işbölümü kendi yapacağı İçtüzükle düzenlenir. Kanunların şekil bakımından denetlenmesi, son oylamanın, öngörülen çoğunlukla yapılıp yapılmadığı; Anayasa değişikliklerinde ise, teklif ve oylama çoğunluğuna ve ivedilikle görüşülemeyeceği şartına uyulup uyulmadığı hususları ile sınırlıdır. Şekil bakımından denetleme, Cumhurbaşkanınca veya Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin beşte biri tarafından istenebilir.

Genel olarak idarenin sözleşme yaparken muhatabını seçmek için uymakla yükümlü olduğu usullere kamu ihalesi denilmektedir. İdarenin tüm ihaleleri için uygulanacak usulleri düzenleyen bir tek kanun bulunmamaktadır. Birden çok kanunla düzenlenen kamu ihale mevzuatının dağınık bir yapı arz ettiği söylenebilir. İdarenin kamu ihalesi bakımından en sık başvurduğu kanunlar, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’dur. En sık başvurulan kanunlar bunlar olmakla birlikte, kamu ihale usullerinin düzenlendiği başka kanunlar da bulunmaktadır . Anayasa m.101/1’de; Cumhurbaşkanının “milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olması” şartı aranmaktadır. 6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu’nun “Seçilme yeterliği” başlıklı 6. Maddesine göre; “Kırk yaşını doldurmuş ve yüksek öğrenim yapmış Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri veya bu niteliklere ve milletvekili seçilme yeterliğine sahip her Türk vatandaşı Cumhurbaşkanı seçilebilir”. Mahalli idare organlarının veya bu organların üyelerinin, görevleri ile ilgili suçlardan dolayı haklarında açılan soruşturma veya kovuşturma nedeniyle kesin hükme kadar görevden uzaklaştırılabilmelerinin yasal dayanağı, Anayasa m.127/4 ve 5393 sayılı Belediye Kanunu m.47/1 hükümleridir.

BAŞKAN – Efendim, iki sorudan kastım, iki ayrısual kağıdı gelmiş olmasıdır.Bir kâğıtta, tabiî, üç beşsoru olabilir. MAHMUT IŞIK (Sıvas) – Şu çöp kamyonlarınınnasıl dağıtıldığınabir cevap ver. METİN ŞAHİN (Antalya) – Adalet Bakanıgerektiği temizliği yaptı; konuşmaya gerekyok… Şimdi “hâkimler ve savcıların durumunuiyileştirmiyorsunuz” diyorsunuz. Bu yıl, ayrıca, Diyarbakır’da ve Erzincan’dameslek okulu açmayı planlıyoruz. ADALET BAKANI ŞEVKET KAZAN (Devamla) – Bunun da 9 300’üterör suçlusudur.