Inwestycje programy, fundusze i produkty strukturyzowane PKO Bank Polski

pko bp inwestycje

Przedmiotem rekomendacji są jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez PKO TFI S.A. Należącego do Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego. Inwestuje na rynku akcji i jest funduszem indeksowym, którego celem jest dążenie do wyniku równego stopie zwrotu z indeksu największych spółek. Inwestuje na rynkach akcji (m.in. chińskim i indyjskim) i dąży do osiągnięcia wyniku równego stopie zwrotu z indeksu MSCI Emerging Markets USD. Inwestuje przede wszystkim w akcje i ⁠-⁠ w mniejszym stopniu – w obligacje skarbowe oraz korporacyjne z Polski i świata. Inwestuje głównie w obligacje skarbowe oraz korporacyjne z Polski i świata.

pko bp inwestycje

Grupa PKO Banku Polskiego ma świadomość zagrożeń związanych z negatywnymi zmianami klimatu i środowiska. Uczestniczymy w finansowaniu projektów proekologicznych, w tym wytwarzania energii elektrycznej przy wykorzystaniu Tydzień rynkowy – listopad – tydzień 3 nowoczesnych, technologii. W naszej działalności przestrzegamy zasady ostrożności w aspekcie społecznym. W serwisie iPKO lub aplikacji IKO wybierz Moje produkty → Inwestowanie → Fundusze inwestycyjne.

Dlaczego warto wybrać rachunek inwestycyjny?

Inwestuje głównie w spółki z polskiej giełdy i – w mniejszym stopniu – z giełd zagranicznych. Inwestuje w instrumenty rynku pieniężnego oraz instrumenty dłużne, w tym przede wszystkim w obligacje emitowane przez samorządy. Oferta skierowana jest do osób, które do dnia zawarcia Umowy o świadczenie usług maklerskich przez Biuro Maklerski PKO Banku Polskiego nie https://www.investorynews.com/to-nie-jest-skalowalne-nie-jest-bezpieczne-nie-jest/ ukończyły 25-tego roku życia. Przed rozpoczęciem inwestycji na GPW należy założyć rachunek inwestycyjny, na którym przechowywane są środki pieniężne oraz instrumenty finansowe notowane na GPW w Warszawie i Rynkach zagranicznych. Fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku w przyszłości.

pko bp inwestycje

Inwestuje na japońskim rynku akcji i dąży do osiągnięcia wyniku równego stopie zwrotu z indeksu MSCI Japan JPY. Inwestuje na europejskim rynku akcji i dąży do osiągnięcia wyniku równego stopie zwrotu z indeksu Euro Stoxx 50 EUR. Usługę doradztwa inwestycyjnego świadczymy w sposób zależny. Oznacza to, że Bank może w ograniczonym zakresie przyjmować od PKO TFI S.A. Świadczenia pieniężne i niepieniężne mające na celu poprawienie jakości świadczonych usług. Ponadto, przygotowując rekomendację nie mamy obowiązku uwzględnienia szerokiego zakresu instrumentów finansowych różnych emitentów i dostawców.